บริการด้านอาหาร : มารยาทของพนักงานบริการอาหาร

บริการด้านอาหาร : มารยาทของพนักงานบริการอาหาร ในขณะที่วงการธุรกิจได้ก้าวเข้าสู่มิติของการแข่งขันอย่างรุนแรงและไม่มีทีท่าว่าจะหยุดยั้ง การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรได้ถูกนำมาเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของการแข่งขัน การมีภาพลักษณ์ที่ดีถือว่าเป็นความได้เปรียบที่จะสามารถต่อยอดสู่ความสำเร็จทางธุรกิจได้ไม่ยาก

ในการดำเนินธุรกิจ พนักงานบริการเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็นด่านหน้าในการต้อนรับที่จะสร้างความพึงพอใจ หรือทำให้เกิดการต่อต้านจากลูกค้า การบริการที่ดีเลิศจะสามารถมัดใจลูกค้าให้อยู่กับเรา มีการกลับมาใช้บริการซ้ำ รวมถึงการบอกต่อๆ กัน ในขณะที่การบริการที่แย่นั้น จะทำให้ลูกค้าหนีหายไปจากธุรกิจ ซึ่งนอกจากจะสร้างความเสียหายให้กับธุรกิจในแง่ของรายได้แล้ว ยังทำให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กรอีกด้วย
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานบริการที่ดีนั้น ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วนหลัก ได้แก่ มีใจรักงานบริการ (service mind), การมีบุคลิกภาพที่ดี รวมทั้งมีทักษะในการสื่อสารและการแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น องค์กรส่วนใหญ่จึงมีความต้องการบุคลากรที่มีความเพียบพร้อมในทุกๆ ด้าน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการขยายตัวและการแข่งขันของภาคธุรกิจในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์
– เพื่อให้ทราบหลักการการสื่อสาร การพัฒนาบุคลิกภาพ และการให้บริการที่ดีและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้บริการ
– เพื่อให้เข้าใจวิธีการและทักษะการสื่อสารและการบริการที่ดีเลิศ
– เพื่อให้เข้าใจถึงพฤติกรรมและความคาดหวังของลูกค้ากับการบริการ
– เพื่อให้เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการบริการที่ดี
– เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ การสร้างภาพลักษณ์ที่โดดเด่นให้กับพนักงานบริการ
– เพื่อเพิ่มทักษะด้านการสื่อสาร การติดต่อประสานงาน และการแก้ไขปัญหา เพื่อให้บริการบรรลุผลสำเร็จ สร้างความพึงพอใจและความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ
– เพื่อให้ทราบหลักการบริการอาหารและเครื่องดื่มตามหลักมาตรฐานสากล

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ
1. พนักงานสามารถประเมินจุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง และสามารถเสริมสร้างจุดเด่นรวมทั้งลบจุดด้อยของตนเอง
2. พนักงานมีเจตคติที่ดีและพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพให้ดูดีอยู่เสมอเพื่อเสริมสร้างการบริการที่ดี
3. พนักงานมีความมั่นใจในตนเองในการให้บริการที่ถูกต้อง เหมาะสม และสร้างความเชื่อถือให้กับผู้ใช้บริการ
4. ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร

ด้านการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
1. พนักงานมีศิลปะในการสื่อสารและประสานงานกับผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ
2. พนักงานสามารถติดต่อสื่อสาร และประสานงานกับทีมในองค์กร ทำให้เกิดการทำงานที่มีบรรลุวัถุประสงค์และเกิดประสิทธิผล , การสื่อสารที่ดีมีส่วนทำให้เกิดความรัก ความสามัคคี เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรได้

ด้านการพัฒนาศักยภาพด้านการบริการ
1. พนักงานได้เรียนรู้เทคนิควิธีการรับมือกับผู้ใช้บริการประเภทต่างๆ
2. พนักงานมีเจตคติที่ดีต่อองค์กรและงานบริการในฐานะหน้าด่านธุรกิจ
3. พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริการ และเสริมสร้างจุดเด่นให้เกิดความประทับใจ
4. พนักงานมีความเอาใจใส่ในงานบริการของตน และกระตือรือร้นที่จะพัฒนางานบริการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Share if you like!

Read more?