การสร้างกลศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งความโปร่งใส

ประโยชน์ของเทคโนโลยี blockchain คือการจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลโดยใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์จำนวนมากเพื่อเก็บและตรวจสอบข้อมูล การทำธุรกรรมที่บันทึกด้วย blockchain จะได้รับการจัดเก็บอย่างปลอดภัยโดยมีความโปร่งใสสูงสุดและเป็นการยากที่จะทำซ้ำหรือลอกเลียนแบบ แม้ว่าพวกเขาเห็นด้วยอย่างยิ่งว่า blockchain ไม่ใช่วิธีการรักษาแบบสากล

แต่ผู้เข้าร่วมงานกล่าวว่ามีประโยชน์มากในการสร้างกลศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งความโปร่งใสทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กรหากถูกใช้อย่างเหมาะสม เนื่องจากความสามารถในการทำหน้าที่เป็นบัญชีแยกประเภทแบบแยกประเภทเป็นบันทึกรายการประเภทใด ๆ ที่ต้องได้รับการยินยอมหรือได้รับอนุญาตให้ป้อนและแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูล blockchain อุตสาหกรรมจากการเงินเพื่อการดูแลสุขภาพจึงนำไปใช้เพื่อการใช้งานที่แตกต่างกัน

Share if you like!

Read more?